ពត៌មានស្តីអំពីម៉ោងអាជីវកម្ម
Business Hour Information

Types

Business Hours

Notes

ម៉ោងធ្វើការធម្មតា
Regular Business Hour

09:00 - 22:00

Open as Normal

តំបន់ភោជនីយដ្ឋាន
Restaurant area

09:00 - 22:00

Open as Normal

សួនច្បារសែនសុខស៊ីធី
Sen Sok City Garden

07:00 - 22:00

Open as Normal

កន្លែងអប់រំ
School Zone

09:00 - 22:00

Open as Normal

Passport Office & ID CARD

09:00 - 17:00

Close on Public Holiday

កន្លែងលេងល្បែងកំសាន្ត Dream Game
Dream GAMES

09:00 - 22:00

Open as Normal

ប៊ូលីង និងរោងភាពយន្ត
Blue-o & Major Cineplex

09:00 - 00:00

Open as Normal

ហ្វូតសាល់
Futsal Court

10:00 - 21:00

Open as Normal

សួនទឹក
Water Garden

Wed - Fri , 12:00 - 18:00
Weekend & Holiday, 10:00 -18:00

weekend and holiday 10:00 - 18:00

ហាងទំនិញចម្រុះ អ៊ីអន
AEON General Merchandising Store

08:00 – 22:00

Open as Normal

~ There are some shops with deifferent hours open and close.
~ Please contact to Information Counter for more information.